wordpress là gì

WordPress là gì? Tạo sao nên dùng WordPress

11/11/2015, 02:11

WordPress là gì? WordPress là một phần mềm nguồn mở (Open Source Software) được viết bằng ngôn ngữ lập trình website PHP (Hypertext Preprocessor) và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. …